Általános szerződési feltételek


Vállalkozás adatai

 • Vállalkozás neve: Katona Renáta E.V.
 • Székhelye: 2053 Herceghalom, Kiserdő út 5B
 • Postacíme: 2053 Herceghalom, Kiserdő út 5B
 • Adószáma: 73190736-1-33
 • Nyilvántartási száma: 58889374
 • Képviselő neve: Katona Renáta
 • Honlap címe: centraltrening.hu
 • E-mail cím: info[kukac]centraltrening.hu
 • Telefonszám: +36-30-205-3779
 • Tárhelyszolgáltató adatai: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 9024 Győr, Déry T. u. 11. info@elin.hu

Fogalmak

 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A termék forgalmazója, a szolgáltatás nyújtója. Termékértékesítés kapcsán a Szolgáltató alatt Eladót kell érteni.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Vásárló részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Vásárló pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi, ide értve az online termékeket is.
 • Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Szolgáltató a weboldalán keresztül terméket ad el, vagy szolgáltatást nyújt.

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Vásárlók részére.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

Az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a termék vásárlás, vagy szolgáltatás nyújtás során. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

A Vásárló, ha a Szolgáltató termékeit meg akarja vásárolni, vagy szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. Amennyiben a Szolgáltató a vételár megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, és a vételár összegét megfizeti, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. december 21. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra, megrendelésre, előfizetésre hatályosak.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.

A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése

A Vásárló, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a terméket, vagy szolgáltatást megrendeli, a megrendelést elküldi és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, a terméket nem forgalmazza, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.

A megvásárolható termékek és szolgáltatások a https://centraltrening.hu/termekek/ oldalon kerülnek bemutatásra. A Vásárló a kiválasztott termék aloldalán a „Kosárba teszem” gombra kattintva indíthatja el a vásárlás folyamatát. A Vásárló a „Kosárba” teszi a kiválasztott terméket. A vásárlás során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére a https://centraltrening.hu/kosar/ oldalon (a bal alsó sarokban a kosár ikonra kattintva), illetve a kosár tartalmának módosítására is lehetőség van. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a darabszám nullázásával, vagy a termék neve előtt található „X” jel és a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával van lehetősége megtenni.

Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Vásárló a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

A „Pénztár” oldalon kerülnek megadásra a Vásárló személyes adatai: e-mail cím vezetéknév, keresztnév, (céges vásárlás esetén cégnév és adószám), számlázási cím, telefonszám, megjegyzés.

A webáruházban regisztráció nélkül lehet vásárolni. A vásárlás során lehetőség van kuponkód megadására, amennyiben a Vásárlónak rendelkezésére áll.

Fizetni kizárólag bankkártyával lehet. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy Katona Renáta (2053 Herceghalom, Kiserdő út 5B Fsz/1.) adatkezelő által a centraltrening.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://centraltrening.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a „Bankkártyás fizetés SimplePay-en keresztül” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges a Szolgáltató képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.

Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató hétköznap 10-18 óra között telefonon, vagy elektronikus levélben válaszol a Vásárlók kérdéseire, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein.

Eladási ár

Az internetes áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és nem tartalmaznak Általános Forgalmi Adót, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató alanyi adómentes.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

Elállási jog

A Vásárlót a vásárlás napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:       Katona Renáta EV.

Cím:              2053 Herceghalom, Kiserdő út5B Fsz/1.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (sandor@tolvajsandor.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Megjelenésmentor Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 66. IV/10) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, a szolgáltatás egészének teljesítését követően.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt írásban, postai úton (Megjelenésmentor Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 66. IV/10), vagy elektronikus levél formájában (sandor@tolvajsandor.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál.

A panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás

Vásárló jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát a Szolgáltató elutasítja. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján a Szolgáltató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Szolgáltató székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben Szolgáltató fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a vállalkozások jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszám: 06-66 324-976
 • Fax: 06-66 324-976
 • E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870
 • Fax: 06-46 501-099
 • E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Telefonszám: 06-1 488-2131
 • Fax: 06-1 488-2186
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefonszám:06-22 510-310
 • Fax: 06-22 510-312
 • E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszám: 06-52 500-710
 • Fax: 06-52 500-720
 • E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Telefonszám: 06-36 429-612
 • Fax: 06-36 323-615
 • E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
 • Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570
 • Fax: 06-56 510-628
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszám: 06-34 513-027
 • Fax: 06-34 316-259
 • E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
 • Telefonszám: 06-32 520-860
 • Fax: 06-32 520-862
 • E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
 • Telefonszám: 06-1 269-0703
 • Fax: 06-1 474-7921
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
 • Telefonszám: 06-82 501-026
 • Fax: 06-82 501-046
 • E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszám: 06-42 311-544
 • Fax: 06-42 311-750
 • E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
 • Telefonszám: 06-74 411-661
 • Fax: 06-74 411-456
 • E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszám: 06-94 312-356
 • Fax: 06-94 316-936
 • E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
 • Telefonszám: 06-88 429-008
 • Fax: 06-88 412-150
 • E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 • Telefonszám: 06-92 550-513
 • Fax: 06-92 550-525
 • E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Vásárlónak és a Vásárló által bepanaszolt Szolgáltatónak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A weboldal szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalt módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. A weboldalról, valamint az adatbázisból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Megjelenésmentor Kft) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

A Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése

A szerverek, melyek a weboldalon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentésre kerül, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek a weboldalon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség Vásárló által megadott adatok módosítására, javítására. A Vásárló által megadott adatok pontosságáért Vásárló felelős. Szolgáltató ezen adatok alapján állítja ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesíti a terméke(ke)t. A rendelése leadásával Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult Vásárló által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Vásárló részére történő áthárítására. Szolgáltató a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén

Szolgáltató kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

Vegyes és záró rendelkezések

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.